Meld je hier aan voor de 15 euro lessen. 

 Lesagenda

Algemene Voorwaarden Nederland Golft

Algemene Voorwaarden


TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1

lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle door Nederland Golft voor een cliënt te organiseren of georganiseerde activiteiten en/of evenementen en beslaan 8 artikelen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Nederland Golft.

lid 2
Onder een activiteit of evenement wordt onder meer verstaan clinics, competities, wedstrijden, golfdagen, gvb-cursussen, groepslessen en individuele golflessen.

lid 3
Onder cliënt wordt verstaan de wederpartij van Nederland Golft

lid 4
De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele (communicatie) traject dat aan het sluiten van een overeenkomst vooraf gaat en het traject na het sluiten van de overeenkomst tot na afronding van de overeengekomen activiteit of evenement. De algemene voorwaarden hebben daarbij betrekking op de diensten en werkzaamheden die door Nederland Golft zijn verleend respectievelijk worden verricht.


HET TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST
Artikel 2
Offerte

lid 1
Een ieder kan geheel vrijblijvend aan Nederland Golft een offerte vragen met betrekking tot de mogelijkheden om een door cliënt nader omschreven activiteit of evenement te organiseren of deel te nemen aan een reeds georganiseerd of aangeboden activiteit of evenement.

lid 2
In een offerte staat onder meer een beschrijving van de activiteit of evenement, de contactpersoon van Nederland Golft , de contactpersoon van de cliënt, tegen welke prijs Nederland Golft het door de cliënt gewenste activiteit of evenement kan organiseren en indien reeds bekend, de datum of data.

lid 3
Een offerte is voor Nederland Golft bindend voor een termijn van één maand. De genoemde datum of data waarop het evenement gepland is, is geheel vrijblijvend voor Nederland Golft .

Artikel 3

Boeking

lid 1
Een cliënt kan een offerte omzetten in een definitieve reservering door deze akkoord getekend terug te zenden of per mail te bevestigen dat het event gereserveerd moet worden. Nederland Golft bevestigt deze reservering per mail. Hiermee gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Bij een GVB-cursus betreft dit eveneens een definitieve bevestiging voor het lidmaatschap en registratie van de handicap bij de club zoals genoemd op de website.

Ook eenzijdige aanmeldingen via de website of email met het toesturen van de persoonsgegevens (adresgegevens en geboortedatum) voor registratie, of factuurgegevens voor de betaling gelden als definitieve reservering. Hierdoor verleent de cliënt definitief een opdracht tot deelname aan een reeds georganiseerde activiteit of het organiseren van een evenement.

Wanneer 1 deelnemer, 1 of meerdere andere deelnemers aanmeldt voor een GVB cursus door het toesturen van hun persoonsgegevens (adresgegevens en geboortedatum), gaat hij/ zij namens deze andere deelnemers akkoord met de algemene voorwaarden.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanmelder (diegene die de persoonsgegevens aanlevert aan Nederland Golft) om de andere deelnemers te informeren over de aanmelding, de algemene voorwaarden en alle bijkomende informatie die de aanmelder als bevestiging van cursus ontvangt. Nederland Golft gaat er onomstotelijk vanuit dat alle aangemelde deelnemers akkoord zijn met hun aanmelding en met de algemene voorwaarden.

lid 2
Door de boeking is een overeenkomst tot stand gekomen.

lid 3
Een aldus tot stand gekomen boeking is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan cliënt te worden bevestigd.

lid 4
Nederland Golft kan bij een tot stand gekomen boeking een (aan-)betaling vragen van 30% van de geschatte factuur waarde. Deze betaling dient binnen 8 dagen plaats te vinden.

Artikel 4
Aantal deelnemers

lid 1
Voorafgaand aan het evenement kan de cliënt het aantal deelnemers aanpassen. Afwijking – ten opzichte van de boeking – in het aantal deelnemers naar boven wordt op de factuur aangepast. Indien de factuur reeds in verzonden, volgt een aanvullende factuur waarop dezelfde voorwaarden van toepassing zijn.

Bij afwijking – ten opzichte van de boeking – naar beneden zal maximaal 10% van het bij de boeking overeengekomen aantal deelnemers op de factuur in mindering worden gebracht, indien de afwijking tot vier weken voor het evenement wordt doorgegeven.

Artikel 5

Na bevestiging van het evenement door de cliënt, ontvangt de cliënt de factuur. Aanbetaling van 30 % van het factuurbedrag dient te geschieden bij ontvangst van de factuur. Het restant dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. Bij bevestigingen minder dan 14 dagen voor aanvang dient de factuur direct in zijn geheel te worden voldaan. Deelbetalingen door verschillende deelnemers aan het evenement zijn niet mogelijk.

lid 2
De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de met Nederland Golft overeengekomen prijs. Compensatie in de vorm van het willen inbrengen van (bedrijfs-) lidmaatschappen, greenfees of strippen / rittenkaarten is derhalve niet mogelijk.

lid 3
Indien er tussentijdse kostprijsverhogende of verlagende wijzigingen optreden is Nederland Golft gerechtigd deze aan de cliënt door te berekenen tot een maximum van 10%. Verandering in BTW tarief wordt aan de cliënt volledig doorberekend (100%).

Lid 4

Opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen zeven dagen na factuurdatum te betalen, door storting op een door opdrachtnemer aangegeven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 5

Indien facturen niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn worden betaald, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.

Lid 6 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is opdrachtnemer alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand met een minimum van € 7,50 exclusief BTW, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

Lid 7

Alle door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door opdrachtnemer ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

Artikel 6 Annulering

Lid 1

Voorafgaand aan de aanvang van een golfles/ golfcursus heeft de klant het recht de betreffende golfles/ golfcursus te annuleren.

De annulering kan uitsluitend schriftelijk of per mail plaatsvinden. Een annulering is pas definitief wanneer de ontvangst deze door Nederland Golft is bevestigd.

Lid 2

In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 geldt dat Nederland Golft gerechtigd is, de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de golfles/ golfcursus: 25% van de factuur
bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de golfles/ golfcursus: 50% van de factuur
bij annulering tussen twee weken en 8 dagen voor aanvang van de golfles/ golfcursus: 75% van de factuur;
bij annulering tussen 8 dagen en 48 uur voor aanvang van de golfles/ golfcursus: 90% van de factuur;
bij annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de golfles/ golfcursus: 100% van de factuur;

Lid 3

Bij individuele golflessen geldt een termijn van 48 uur. Korter dan 48 voor de geboekte les wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

Lid 4

Bij 2-daagse GVB-cursussen evenals overigen evenementen, clinics of golflessen gelden deze voorwaarden.

Lid 5

Bij online geboekte 2-daagse golfcursusen, alsmede golflessen, is het herroepinsrecht niet van toepassing.

lid 6

Indien door de client tot voortijdige beëindiging van een cursus, lespakket of golfles wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid van Nederland Golft heeft Nederland Golft desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

Artikel 7 Verplaatsen

Lid 1

Nederland Golft kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een golfles/ golfcursus verplaatsen naar een andere datum. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een golfles/ golfcursus ligt uitsluitend bij Nederland Golft. Nederland Golft zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing een bedrag aan administratieve kosten bij de klant in rekening brengen. Indien de cursuskosten op de nieuwe cursusdatum hoger zijn, dan op de geannuleerde datum, dient de klant de extra kosten bij te betalen.

Artikel 8 Betaling

Lid 1

Voor elke gereserveerde golfles/ golfcursus ontvangt de klant van Nederland Golft via mail een factuur of digitaal betaalbewijs indien direct bij reservering is betaald via een online betaalprovider.

Lid 2

Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende boeking of factuur is vermeld. Nederland Golft hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Indien de reservering plaatsvindt binnen 7 dagen voor de cursusdatum, dient de betaling uiterlijk 3 dagen voor de datum van de golfles/golfcursus op rekening te zijn bijgeschreven. Dit staat tevens op de factuur vermeld.

Lid 3

De klant dient de volledige kosten van een golfles/golfcursus maximaal 3 dagen voor de golfles/golfcursus aan Nederland Golft te hebben voldaan.

Lid 4

Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Nederland Golft de klant eenmalig een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Lid 5

Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de klant. Nederland Golft maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening.

Lid 6

Bij niet-tijdige betaling zal Nederland Golft de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

Artikel 9 Annulering door Nederland Golft

lid 1

Nederland Golft is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te verplaatsen. In overleg met de cliënt zal een nieuwe datum voor het evenement worden vastgesteld. Het eventueel reeds door cliënt (aan)betaalde bedrag zal gebruikt worden als aanbetaling van het evenement op de alternatieve datum/data.

lid 2
Nederland Golft is niet aansprakelijk voor de kosten door cliënt of derden gemaakt die samenhangen met deze annulering.

lid 3
Onder overmacht wordt mede verstaan:

- slechte conditie/ niet bespeelbaar zijn van de golfbaan en/ of materieel t.g.v. uitzonderlijke weersomstandigheden;

- natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm;

- afmeldingen waardoor het minimum deelnemers voor het event niet (meer) wordt behaald

- plotselinge ziekte van niet tijdig vervangbaar personeel, zoals bijvoorbeeld golfprofessionals

- lokale, regionale of landelijke maatregelen waardoor de locatie (golfbaan en/of oefenfaciliteiten) tijdelijk niet beschikbaar zijn, buiten schuld van de golfschool om;

- onvoorziene omstandigheden aan de golfbaan of faciliteiten (bv schade) waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar zijn, buiten schuld van de golfschool om.

Lid 4
Indien sprake is van overmacht doordat de baanstatus door de golfbaaneigenaar wordt aangepast naar “gesloten”, zal de golfcursus wel doorgang vinden waarbij alleen de baanles op een ander moment kan worden gevolgd.

lid 5
Bij overmacht is nadrukkelijk geen sprake van definitieve annulering van het evenement of cursus. Beide partijen zijn gehouden aan het (voor de Golfschool) verzorgen van de cursus en (voor de client) het afnemen van de cursus. Zodra de periode van overmacht waardoor de cursus geen plaats kan vinden (bv natuurramp, onbruikbaarheid golfbaan) beëindigd is, zijn beide partijen gehouden binnen 6 maanden een nieuwe datum te bepalen.
Indien client definitief afziet van een evenement of cursus, ondanks geboden mogelijkheden, gelden annuleringskosten t.w.v. 50% van de totale factuur.

Artikel 10

De cliënt gaat stilzwijgend akkoord met het ontvangen van een digitale factuur van zijn afgenomen diensten.

Artikel 11

De garantie behorende bij de 2-daagse GVB cursus, betreft gegarandeerde baanpermissie op de aangesloten golfbanen. Dit betreft golfbanen waar de cursussen gegeven worden, inclusief (indien van toepassing) gratis theorie herexamens en/ of het opnieuw lopen van de Qualifying kaart(en) voor het handicap 54 met een examinator van de aangesloten golfscholen (excl greenfee).

Artikel 12

lid 1
In navolging van het privacy statement registreren wij de persoonsgegevens zoals benoemd in lid 3 van Artikel 12. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwerken van de registratie bij de NGF en de club als onderdeel van je lidmaatschap. Om de NGF registratie te voltooien is een praktijkronde (qualifying ronde) nodig als afsluiting van de GVB cursus. Deze praktijkronde wordt gelopen op een bij Nederland Golft aangesloten golfbaan.

lid 2
De ontvangen persoonsgegevens worden na afloop van de praktijkronde door Nederland Golft verstrekt, per email, aan de betreffende golfbaan waar speler de praktijkronde heeft gelopen. Deze golfbaan verwerkt deze gegevens waarbij de NGF registratie wordt afgerond. Na verwerken van de gegevens verwijderd de golfbaan deze gegevens weer uit haar systemen. Nederland Golft en de club behouden de gegevens in haar systemen als bewijs van deelname en registratie. Een gebruiker of lid kan te allen tijde een verzoek indienen tot inzage of wijziging. Zie hiervoor ook het privacy statement.

lid 3
De volgende gegevens worden verwerkt en gedeeld met de federatie en de club en aangesloten golfbaan.

 • Voor- en achternaam met evt. meisjesnaam
 • Initialen
 • Geslacht
 • Telefoonnummer thuis en / of mobiel
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Adres / Postcode wonen of correspondentie
 • Woonplaats
 • Nationaliteit
 • Handicap en handicapmutaties
 • Ingevoerde scorekaarten
 • Lidcode
 • Registratiedatum
 • Rekeningnummer

Artikel 13

lid 1
Nederland Golft is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een ondergeschikte van Nederland Golft of een derde.

lid 2
De cliënt is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar of een deelnemer van het evenement.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nederland Golft partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam; dan wel, ter keuze van Nederland Golft bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.