Meld je nog aan voor onbeperkt golflessen vanaf slechts € 225!

 Lesagenda

Verklaring

1. Inleiding
In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Ook vertellen we u waarom en hoe lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De Verwerkingsverantwoordelijke is The Birdy Club B.V., KvK 24449813, gevestigd aan het het Haringvliet 100, 2e etage (3011 TH) te Rotterdam (hierna: ‘CG’).

3. De persoonsgegevens die wij verwerken
Afhankelijk van uw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, verwerken wij persoonsgegevens, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, onder meer de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam met evt. meisjesnaam
 • Afbeelding of foto en beeldmateriaal
 • Initialen
 • Geslacht
 • Telefoonnummer thuis en / of mobiel
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Adres / Postcode wonen of correspondentie
 • Woonplaats
 • Nationaliteit
 • Handicap en handicapmutaties
 • Ingevoerde scorekaarten
 • Gespeelde wedstrijden
 • Type lidmaatschap
 • Lidcode
 • Registratiedatum
 • Rekeningnummer
 • Factuur en lidmaatschaps tarief
 • Boekingen, starttijden en lessen
 • Website en Intranet bezoek statistieken

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een organisatie en meer specifiek voor onder meer de volgende doelen:

 • het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 • het verzenden van uw NGF golf pas
 • het registreren van uw activiteiten zoals handicapmutaties, lessen en starttijden
 • het verzenden van informatie of nieuws over evenementen, activiteiten of anderszins commerciële aanbiedingen.
 • het verzenden van aangevraagde informatie
 • de monitoring van websitebezoek
 • De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang).

4. Hoe gaan wij om met beeldmateriaal, foto's en video
Wij maken foto's en video's op of rond onze locaties. Het foto beleid is alsvolgt geregeld:

 • bij het maken en publiceren van foto’s of video houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
 • een pers, foto- en video registratie beleid mbt NGF evenementen (zie NGF)
 • Veel vragen gaan over wat wel en niet mag met foto’s en film. Als vuistregel kan men er vanuit gaan dat voor het maken en publiceren van wedstrijdbeelden of openbaar toegankelijke evenementen geen toestemming nodig is, ook niet bij jeugdevenementen of bij herkenbare individuen. Dit valt onder vrijheid van meningsuiting. Een foto met identificeerbare individuen erop (foto van gezicht) gebruiken voor een promotie, poster, online of in een nieuwsbrief is wel afhankelijk van toestemming, zowel vanuit de wet op persoonsgegevens als vanwege portretrechten. Voor gebruik van dergelijk beeldmateriaal is een toestemmingsformulier beschikbaar.
 • Omdat deelnemers of leden mogelijk het gevoel van een interne bijeenkomst hebben in geval van een privéles of clinic is het wel wenselijk kenbaar te maken dat er gefotografeerd of gefilmd wordt of kan worden. Heimelijk filmen is namelijk niet toegestaan. Dat kan door de foto- en videocamera’s duidelijk in beeld te hebben, maar beter is hier met een bordje bij de ingang de aandacht op te vestigen welke bij alle ingangen  van onze locatis aanwezig is.
 • Mocht een persoon bezwaar hebben tegen publicatie van een foto van hem of haar, dan kan hij/zij dit kenbaar maken bij de vereniging of webbeheerder. In dat geval wordt het privacybelang van het individu afgewogen tegen het recht van vrijheid op meningsuiting.Belangrijk is hierbij dat wij niet vooraf toestemming hoeven te vragen maar wel op verzoek mee kunt werken aan het achteraf verwijderen van foto’s. Het spreekt daarbij voor zich dat voor een instromende of recreatieve sporter privacy een groter gewicht heeft dan bijvoorbeeld bij een professionele zwemmer of eredivisie speler. 

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

lid 1
In navolging van dit privacy statement registreren wij de persoonsgegevens zoals benoemd in Artikel 3. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwerken van de registratie bij de NGF en The Birdy Club als onderdeel van je lidmaatschap. Om de NGF registratie te voltooien is een praktijkronde (qualifying ronde) nodig als afsluiting van de GVB cursus. Deze praktijkronde wordt gelopen op een bij Nederland Golft aangesloten golfbaan. Deze banen zijn te zien op het ontvangen baanpermissie pasje en op https://www.birdyclub.nl/q-card.

lid 2
De ontvangen persoonsgegevens worden na afloop van de praktijkronde door Nederland Golft verstrekt, per email, aan de betreffende golfbaan waar speler de praktijkronde heeft gelopen. Deze golfbaan verwerkt deze gegevens waarbij de NGF registratie wordt afgerond. Na verwerken van de gegevens verwijderd de golfbaan deze gegevens weer uit haar systemen. Nederland Golft en The Birdy Club behouden de gegevens in haar systemen als bewijs van deelname en registratie. Een gebruiker of lid kan te allen tijde een verzoek indienen tot inzage of wijziging. 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken de volgende cookies:

cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

analysefunctionaliteit

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Uw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering, etc)
Hierna wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

Recht op rectificatie

U kunt ons vragen uw gegevens direct te laten rectificeren. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een email aan ons te sturen.

‘Recht om vergeten te worden’

U heeft het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft in principe het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat uw gegevens onjuist of onnodig zijn.

Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat u een verzoek kunt doen om uw gegevens te ontvangen. Vervolgens kunt u deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. U heeft dit recht alleen met betrekking tot gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op uw toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent.

Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van uw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Na uw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij er zwaarder wegende dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking van uw persoonsgegevens zijn.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met ons, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.

Beperkingen van uw rechten

Soms kunnen wij uw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

Ieder verzoek kunt u tot ons richten via info@stichtingclubgolf.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Kosten en termijnen

Bij het uitoefenen van bovengenoemde rechten zal CG behoudens misbruik (ongegronde en/of buitensporige verzoeken) geen kosten in rekening brengen aan betrokkene. CG zal verzoeken in principe binnen één maand beantwoorden tenzij deze reactie niet redelijkerwijs van CG verwacht kan worden. Als de beantwoording van een verzoek meer tijd kost, dan zal CG betrokkene hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek de beantwoordingstermijn oploopt tot maximaal zes maanden.

Beoordeling verzoeken

Ieder verzoek zal door CG afzonderlijk worden beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat CG aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als de gegevens van de betrokkene zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang. Als CG aan een verzoek geen gehoor kan geven, dan zal dit gemotiveerd aan betrokkene kenbaar worden gemaakt.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

11. Veranderingen
Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.

Maart 2020